Půjčovní řád vodácké půjčovny Tajmen

 1. Půjčovna půjčuje za úplatu půjčujícímu sportovní potřeby (dále jen věci), aby je dočasně užíval k provozování vodní turistiky
 2. Půjčovna je povinna zapůjčit půjčujícímu půjčované věci ve stavu způsobilém k provozování výše uvedené činnosti. Zákazník má právo si překontrolovat úplnost a funkčnost půjčovaných věcí v den převzetí výpůjčky a případné závady reklamovat v tento den.
 3. Půjčující je oprávněn užívat půjčené věci přiměřeně jejich povaze a určení.
 4. Půjčující je povinen vrátit půjčené věci v dohodnutém termínu, čisté a suché. V případě, že vrátí věci znečistěné nebo mokré je půjčovna oprávněna účtovat přirážku ve výši 1/2 půjčovného odpovídající věci za jeden den. Pokud nebudou věci již rezervovány na další termín je možné, po domluvě, prodloužit dobu výpůjčky na vyčištění a vysušení půjčených věcí.
 5. V případě poškození půjčených věcí půjčujícím nad rámec přiměřeného opotřebení je půjčující povinen:
 • poškození při předávání půjčeného předmětu půjčovně nahlásit. Opravy závad způsobených zákazníkem a nenahlášených půjčovateli budou tomuto zákazníkovi účtovány s 50 % přirážkou
 • pokud to není bezpodmínečně nutné k úspěšnému zakončení příslušné akce vodní turistiky neprovádět sám opravy poškozených předmětů.
 • na samostatně provedené opravy upozornit při předávání zapůjčeného poškozeného předmětu půjčovnu
 • v případě poškození, (především rozfouknutí podlah, palub a větší roztrhnutí válců nafukovacích člunů) je půjčující povinen uhradit půjčovně náklady na opravu poškozeného předmětu u výrobce včetně dopravného.
 • v případě ztráty, odcizení, zničení nebo neopravitelného poškození půjčené věci je půjčující povinen uhradit půjčovně 80% současné velkoobchodní ceny (včetně DPH) věci.
 1. V případě, že nebyl dodržen půjčujícím smlouvou sjednaný termín vrácení půjčených věcí, je oprávněna půjčovna půjčujícímu doúčtovat půjčovné za další půjčovní dny ve výši 100 % normálního půjčovného (bez možnosti uplatnění slev). V případě dřívějšího vrácení půjčených věcí (vyjma případů uvedených v bodu 5) se půjčovné nevrací.
 2. Půjčovna nezodpovídá za škody vzniklé půjčujícímu nebo jiným osobám použitím půjčených věcí.
 3. Materiál nelze vyzvednout ani vracet v sobotu,  neděli, státem uznaných svátcích a v noční době (t.j, 20,00 – 7,00 hod.) pokud není s půjčovatelem v mimořádných případech a předem dohodnuto jinak.
 4. Půjčovné je vypočítáváno z půjčovného za 1 kus půjčované věci a půjčovní den. Za půjčovní den se nepočítá při vícedenních výpůjčkách den převzetí věcí a den vrácení věcí půjčovně. Za den převzetí se považuje také den, kdy byla půjčovně nahlášena ztráta nebo zničení půjčované věci.
 5. Půjčovné se platí hotově předem při převzetí zapůjčených předmětů. Právním subjektům lze půjčovné fakturovat
 6. Platnost ceníku (poskytování slev): Na jeden den se půjčuje pouze ve všední dny v týdnu (pondělí až pátek). Výpůjčka na sobotu nebo neděli se počítá vždy jako výpůjčka na dva dny. Materiál nelze vypůjčit ve víkendu a svátcích a stejně jej nelze v tomto termínu vracet. Slevy se poskytují: pouze školám a organizovaným skupinám mládeže ve školním roce. Pro tyto skupiny je platný ceník ve sloupečku 8. a další dny.

Online rezervace

Pokud jste si vybrali, můžete vyplnit online rezervaci a my se Vám ozveme, jestli jsou produkty v požadovaném termínu na skladě.

Seznam vybavení

Máme vybavení pro náročné i rekreační vodáky, u nás si vybere každý, dokonce i děti.